Veelgestelde vragen keuzebudget

Wat is het doel van het IKB?

Het IKB komt in plaats van bestaande afzonderlijke regelingen als vakantietoeslag, tegemoetkoming ziektekostenverzekering, de waarde van bovenwettelijk verlof en eindejaarsuitkering. Daar is nog 0,1% aan toegevoegd uit vrijgevallen middelen. De waarde van die regelingen samen vormt het IKB. Dit budget bedraagt ruim 18% van het jaarsalaris. Hiermee kan een individueel arbeidsvoorwaardenpakket worden samengesteld, dat goed aansluit op je persoonlijke situatie en loopbaanfase. Hiermee draagt het IKB bij aan een goede balans tussen werk en privé.

Wat zijn de voordelen voor mij?

Werknemers krijgen met het IKB meer individuele ruimte, meer invloed en meer verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat het erom dat het IKB voor iedere werknemer afzonderlijk bijdraagt aan een goede balans tussen werk en de persoonlijke situatie. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Met het IKB en eerder met de introductie van het Loopbaanbudget, stimuleert de cao de ontwikkeling van werknemers en daarmee ook van werkgevers. Want werknemers die in balans zijn, versterken niet alleen hun eigen toekomst, maar ook die van hun organisatie.

Uit welke bronnen bestaat mijn keuzebudget?

Het IKB is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Vakantietoeslag: 8% over het feitelijk verdiende salaris;
  • Eindejaarsuitkering: 8,3% over het feitelijk verdiende salaris, vermeerderd met vakantietoeslag;
  • De waarde van het bovenwettelijk verlof, ofwel 26 uur op jaarbasis bij een fulltime dienstverband, omgezet in budget

De tegemoetkoming ziektekosten wordt ook opgenomen in het budget. Dit is een bruto nominaal bedrag van €10,00 per maand, ongeacht de omvang van de arbeidsovereenkomst. 

Wat is de hoogte van mijn keuzebudget?

Het budget kan variëren van 18,80% tot 20,36% van je jaarsalaris.

Waar staat regeling IKB in de cao?

Alle details vind je in hoofdstuk 4 van de cao W&MD.

Wanneer kan ik een keuze maken?

Het IKB wordt opgebouwd vanaf 1 januari 2016. De eerste keuze moet uiterlijk op 30 april 2016 zijn gemaakt. Tot dat moment wordt het IKB voor je gereserveerd. De opbouw is zichtbaar als 1 budget op de salarisstrook. De gemaakte keuzes worden na 1 mei 2016 uitgevoerd voor de rest van het jaar en verwerkt in de salarisadministratie. Op dit keuzemoment zijn er dus 4 maanden opgebouwd en komen er nog 8 maanden opbouw aan.

Vanaf 2017 kan er 2 keer per jaar een keuze worden gemaakt: in december (2016) voor het eerste half jaar van 2017 of meteen voor heel 2017 en in juni 2017 voor het 2e half jaar.

Als je in december 2016 geen keuze maakt, wordt het bedrag van het 1e half jaar gereserveerd. Geen keuze maken in juni, betekent dat het hele jaarbedrag van het IKB in december 2017 wordt uitbetaald.

Welke bestedingsdoelen zijn er?

Het IKB kan op verschillende manieren worden besteed: als verlof, als geld of als een combinatie van deze 2. Dit gebeurt naar eigen keuze en binnen het kalenderjaar. Het bedrag dat je wilt inzetten kan nooit hoger zijn dan wat je tot dat moment hebt opgebouwd.

Wanneer kan ik de uitbetaling van het IKB verwachten?

Dat hangt ervan af wat je hebt afgesproken. Uitbetaling van het IKB kan in verschillende periodes plaatsvinden (per maand, per jaar of nog anders). Bij uitbetaling worden de gebruikelijke loonheffingen ingehouden. Je kunt ervoor kiezen om het IKB in zijn geheel of in delen te laten uitbetalen in de maand of maanden die jij hebt aangegeven. Bij de uitbetaling worden de gebruikelijke loonheffingen ingehouden. Het (rest)bedrag wordt altijd uiterlijk in december uitgekeerd.

Wat zijn de voorwaarden voor het kopen van verlof uit mijn IKB?

Als je verlof koopt uit je IKB moet je met je werkgever afspreken wanneer dat verlof wordt opgenomen.

Het is mogelijk om verlof aan te kopen voor het volgende kalenderjaar. Dit is anders dan bij uitbetaling van het IKB. Dat moet voor het einde van het kalenderjaar plaatsvinden.

Kan ik mijn studiekosten declareren in het IKB?

Je kunt je IKB inzetten om je Persoonlijk inzetbaarheidsplan te verwezenlijken. In principe is het Loopbaanbudget hiervoor gereserveerd, maar na overleg kun je ook het IKB gebruiken om een opleiding mee te betalen. Dat gaat dan om een opleiding die normaal niet door je werkgever zou worden vergoed

Onder welk belastingtarief valt mijn IKB?

De belastingheffing hangt af van de keuze die je in het IKB maakt. Gebruik je je IKB als aanvullend inkomen, dan vindt er gewone loonheffing plaats. Koop je verlofuren, dan wordt er geen loonheffing ingehouden. Gebruik je je IKB voor een opleiding dan is er ook geen loonheffing over dit bedrag verschuldigd omdat je op deze manier je positie op de arbeidsmarkt verbetert.

Wat zijn de gevolgen van het IKB voor de sociale verzekeringen en mijn pensioen?

Over het uit te betalen deel van het keuzebudget worden loonheffing en sociale premies ingehouden. Het individueel keuzebudget maakt onderdeel uit van het inkomen en kan de zogenaamde grondslag voor uitkeringen van sociale verzekeringen en toeslagen uit de Wet op de Inkomstenbelasting en overige subsidieregelingen beïnvloeden. Anders gezegd: hoe meer geld je ontvangt, hoe meer inkomstenbelasting je moet betalen.

Met uitzondering van de vakantietoeslag zijn de regelingen die zijn opgegaan in het IKB, niet pensioengevend.

Hoe maak ik keuzes?

Van je werkgever krijg je een IKB-formulier. Hierop kun je je keuze aangeven.

Hoe kan ik de hoogte van mijn tegoed zien?

Dat kun je terugvinden op je loonstrook als een budget.

Hoe weet ik hoeveel dagen ik nog heb om mijn keuze te maken?

In de cao is opgenomen dat er 2 vaste keuzemomenten zijn. In het startjaar kun je 1 keer kiezen. De deadline voor 2016 is op 30 april, die voor 2017 op 31 december 2016 en op 30 juni 2017.

Je keuze gaat meteen de maand erna in. De keuze die je in april 2016 maakt gaat dus in per 1 mei en loopt het hele jaar door. 

Kan ik in december 2016 voor het hele jaar in één keer kiezen?

In december 2016 kun je voor heel 2017 kiezen. Als je je bedenkt kun je uiterlijk op 30 juni 2017 je keuze voor de 2e helft van 2017 bekend maken.

Kan ik in januari alvast het budget van de eerste 3 maanden inzetten?

Nee dat kan niet. Je kan alleen maar zoveel van het Individueel Keuzebudget gebruiken als je hebt opgebouwd. In januari heb je nog maar 1 maand opgebouwd.

Kan ik ook salaris gebruiken worden om het IKB aan te vullen?

Nee, dat kan niet. Je IKB is opgebouwd uit vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, de waarde van het bovenwettelijk verlof en de tegemoetkoming in de ziektekosten.

Hoe lang heb ik om keuzes te maken?

Een half jaar. Je kunt voor 1 januari kiezen of voor 1 mei. Vanaf 2017 kan je 2 keer per jaar kiezen: in december 2016 voor het 1e halfjaar van 2017 of voor heel 2017 en in juni 2017 voor het 2e halfjaar.

Kan ik keuzes maken na de sluitingsdatum?

In principe niet. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij je situatie thuis of die op het werk verandert, kun je je keuze wijzigen. Hierover moet je van tevoren overleggen.

Kan ik een eerder gemaakte keuze terugdraaien?

In bijzondere persoonlijke situaties kun je je werkgever vragen of je je keuze tussentijds mag wijzigen. Nieuwe medewerkers maken een keuze bij indiensttreding. De werkgever kan met de OR meer of andere keuzemomenten afspreken, want net als over het Loopbaanbudget heeft de OR een monitorrol in de organisatie over het IKB.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Dan wordt je IKB aan het einde van het jaar in zijn geheel uitgekeerd.

Kan ik zonder toestemming van de werkgever verlof kopen en wordt dit verlof dan ook verleend?

Je mag met je IKB altijd verlof kopen. Vanwege de voortgang binnen de organisatie moet je met je werkgever overleggen of de dagen waarop jij je verlof had willen opnemen wel uitkomen. Dat is niet anders dan met het opnemen van gewone vrije dagen.

Is er een maximaal aantal verlofdagen dat gekocht mag worden?

Je mag per kalenderjaar maximaal 144 uren uit je IKB gebruiken voor extra verlof.

Wat kost een verlofuur?

Dat is het salaris per uur op de geldende peildatum. Het staat vermeld op je keuzeformulier maar je kunt het ook opvragen bij jouw P&O-adviseur.

Kan ik verlof kopen vanuit het IKB zonder dat dit gevolgen heeft voor mijn pensioen?

De keuzes die je maakt bij het gebruik van het individueel keuzebudget kunnen effect hebben op onder andere pensioenopbouw, uitkeringen op grond van sociale verzekeringswetgeving, loonheffingen, inkomstenbelasting en eventuele inkomensgerelateerde toeslagen.

Kan ik verlof bijkopen als ik niet genoeg bestedingsruimte in het IKB heb?

Nee, je IKB-saldo is bepalend voor het aantal uren dat je kunt bijkopen.

Kan een eerder gekocht verlof in het IKB terug verkocht worden aan de werkgever?

Nee. Binnen het IKB kun je geen verlofuren verkopen. Het is dus verstandig eerst te overleggen of je jouw verlofuren kunt opnemen en dan pas de uren te kopen.

Als je verlofdagen koopt, hoe komen die dan in je verlofsaldo?

Je werkgever moet deze toevoegen aan het verlofsaldo. Dit is een (handmatige) actie voor de werkgever.

Kunnen gespaarde verlofdagen uit het IKB worden meegenomen naar het volgende jaar?

Je kunt verlofdagen die je dit jaar hebt gekocht meenemen naar volgend jaar. Als je je wilt laten uitbetalen dan moet dit voor het einde van het jaar gebeuren.

Kun je de oude vakantiegeldregeling in stand houden?

Nee. Het vakantiegeld is opgenomen in het IKB. Je kunt jezelf wel vakantiegeld laten uitkeren vanuit het IKB.

Van wanneer tot wanneer loopt in de nieuwe cao het vakantietoeslagjaar?

Vanaf 1 januari 2016 maakt de vakantietoeslag deel uit van het IKB. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Voor 2016 geldt dat de vakantietoeslag over 2015 is opgebouwd van 1 juni tot en met 31 december. Dit bedrag wordt uitgekeerd in mei. Het is dan voor het laatst dat een vakantietoeslag wordt uitgekeerd. Voor 2017 moet je dit zelf regelen vanuit je IKB.

Wat betekent de uitbetaling van het vakantiegeld over 2015 voor mijn toeslagen?

De opgebouwde vakantietoeslag over de periode 1 juni 2015 tot en met 31 december 2015 wordt in mei 2016 uitbetaald aan de werknemer. LET OP: Dit kan nadelige gevolgen hebben voor een eventueel recht op toeslagen, zoals de huurtoeslag.

Deze gevolgen zijn inherent aan de beslissing van cao-partijen om over te stappen van het systeem van sparen van het vakantiegeld in de periode mei-april op het systeem van opbouwen van het IKB in de periode januari - december.

Hoe moet er worden omgegaan met verplichte verlofdagen?

Deze moeten worden afgeschreven van de verlofkaart, mogen nooit worden verkocht en kunnen niet in het IKB worden opgenomen.

Blijven de leeftijdsdagen gehandhaafd?

De invoering van het IKB heeft geen gevolgen voor de leeftijdsdagen.

Verdwijnt het bijzonder verlof uit de cao?

Nee. Je hebt nog altijd recht op buitengewoon verlof met behoud van salaris in de volgende gevallen:

  • bij ondertrouw, of bij het passeren van een notariële samenlevingsovereenkomst: een dag;
  • bij huwelijk of bij partnerregistratie: 3 dagen;
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten: ten hoogste 4 dagen;
  • in verband met de adoptie van een kind
  • in andere bijzondere gevallen