Gezond en veilig werken

Welke risico's zijn er en wat kun je er aan doen?

Ziekte en re-integratie

Verzuimprotocol
In de cao en in het verzuimprotocol van de organisatie waar jij voor werkt, kun je lezen wat je moet doen als je ziek bent. De algemene regel is: Als je ziek bent, moet je dat zo snel mogelijk melden. In ieder geval voor ze je op de werkvloer verwachten. In het verzuimprotocol kun je lezen bij wie jij je ziek moet melden. Dit kan je directe leidinggevende zijn of de afdeling HR. Je werkgever moet je ziekmelding accepteren. Bij twijfel kan hij je naar de bedrijfsarts of arbo-arts sturen. Je bent niet verplicht aan je werkgever te vertellen wat eraan schort. Die informatie deel je wel met je bedrijfsarts en daar blijft het ook. De bedrijfsarts mag geen medische en andere persoonlijke informatie verstrekken aan je werkgever, andere artsen en derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming. Als je ziek bent door je werk, mag de bedrijfsarts jouw werkgever wel informeren over mogelijke aanpassingen zodat jij weer aan de slag kunt.

Als je je ziek meldt dan laat je ook weten op welk adres je bent zodat de bedrijfsarts langs kan komen.

 

Ziek tijdens vakantie
Als je ziek wordt op vakantie moet je je ook meteen ziek melden bij je werkgever. Over de dagen dat je ziek bent houdt je werkgever dan geen vakantiedagen in, tenzij daar in de cao, je contract of het verzuimprotocol andere afspraken over staan. Zorg dat je tijdens je vakantie bereikbaar blijft voor je werkgever. Geef dus je vakantieadres door en laat weten hoe je te bereiken bent. Als je tijdens je vakantie ook weer beter wordt, moet je dit uiteraard ook direct doorgeven aan je werkgever.

 

Op vakantie als je ziek bent
Als je ziek bent, mag je wel op vakantie. Je moet dit vooraf wel overleggen met je werkgever en eventueel met de bedrijfsarts. De laatste onderzoekt of er medische bezwaren zijn tegen je reisplannen. Als je leidinggevende akkoord is, kun je gaan.

 

Doorbetaling loon
In de meeste cao’s is vastgelegd je werkgever je volledige loon doorbetaalt bij ziekte. In ieder geval in het eerste jaar, in het tweede jaar is dit vaak 70 %. In je contract kun je lezen welke afspraken gelden. In sommige cao’s is afgesproken dat je werkgever bij ziekte loon of verlofdagen mag inhouden. Dit noemen we  wachtdagen. Controleer dit in je cao.

Je loon tijdens ziekte mag nooit minder zijn dan in je cao staat. Je werkgever moet je minstens 70 % van je loon betalen. Is dat lager dan het minimumloon, dan moet hij in het eerste ziektejaar het minimumloon betalen. Na 2 jaar ziekte kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Als je contract afloopt tijdens je ziekte, ga je over naar de Ziektewet.

 

Ernstig ziek
Als je ernstig ziek bent, is het toch mogelijk om te blijven werken. Als je dat tenminste zelf wilt. Je kunt hierover het beste afspraken met je werkgever maken. Soms vraagt dit een aanpassing van je werk of je werkuren. Geef daarom ook goed aan wat je mogelijkheden zijn en hoe je je voelt.

Je contract kan niet worden ontbonden omdat je nu een hoger risico loopt om ziek te worden.

Als je 2 jaar ‘passende arbeid’ hebt verricht, wordt je arbeidsovereenkomst aangepast. Het werk wat je dan doet, wordt dan definitief jouw baan, met de beloning die daarbij hoort.

 

Langdurig ziek en ontslag
Als je langdurig ziek bent, kun je in principe pas na twee jaar worden ontslagen. Tijdens ziekte geldt een zogenaamd opzegverbod. Je kunt wel worden ontslagen als:

 • je ziek wordt nadat de werkgever je ontslagaanvraag heeft ingediend
 • je op staande voet ontslagen wordt
 • je weigert mee te werken aan je re-integratie
 • jouw afdeling of vestiging wordt gesloten

 

Kort verzuim en ontslag

Als je je regelmatig ziek meldt, kan dat ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf. Je werkgever kan dan een ontslagaanvraag indienen. Hij moet dit vooraf laten toetsen door de kantonrechter, deze bekijkt of je werkgever heeft voldaan aan de eisen om het contract te beëindigen.

Je werkgever kan aanbieden om jouw contract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Als je hiermee instemt loop je het risico dat je niet meer in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering. Dat is ook het geval als je zelf ontslag neemt tijdens je ziekte.

 

Re-integreren
Als je (langdurig) ziek bent, moet je volledig meewerken aan je re-integratie.  Hiervoor moet je:

 • je ziek melden bij je werkgever
 • bereikbaar zijn voor je werkgever en bedrijfsarts
 • ingaan op afspraken met de bedrijfsarts
 • ervoor zorgen dat je er alles aan doet om zo snel mogelijk beter te worden
 • je aan afspraken uit het plan van aanpak houden

 

Ziektewet
De Ziektewet geldt in principe alleen als je geen werkgever hebt die je loon kan doorbetalen. Je hebt als werkende ook recht op een Ziektewetuitkering als je:

 • uitzendkracht bent
 • je contract afloopt tijdens je ziekte
 • Je bent ziek geworden binnen 4 weken na het einde van je arbeidscontract

 

Je hebt recht op maximaal 2 jaar (104 weken) Ziektewetuitkering. Uiteraard stopt de uitkering op het moment dat je je werk weer kunt hervatten omdat je beter bent. Meer hierover vindt je in de Wet verbetering Poortwachter.

 

De hoogte van je Ziektewetuitkering is 70 procent van je dagloon: het loon dat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat je ziek werd. In een aantal gevallen is de Ziektewetuitkering even hoog als je loon.

 • als je ziek bent door zwangerschap of bevalling
 • als je onder een no-riskpolis valt, dat is een polis die werkgevers stimuleert mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen
 • als je ziek bent door orgaandonatie

 

Het UWV betaalt de Ziektewetuitkering. Je eerste uitkering krijg je binnen 4 weken na je ziekmelding. Het UWV begeleidt je tijdens je re-integratie. Meer daarover lees je in Wet verbetering poortwachter.

 

Wil je weten wat de bedrijfsarts doet? Bekijk dan onderstaande video.