Over het portaal

Wat is dit portaal?

Dit is een portaal voor jou als medewerker. Jouw werkgever wil jou meer regie geven in je arbeidsvoorwaardenpakket en je loopbaan. Deze online omgeving biedt belangrijke informatie en instrumenten over arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en inzetbaarheid. Zo kun je hier terecht voor actueel nieuws over jouw arbeidsvoorwaarden en voor inspiratie voor keuzemogelijkheden in jouw loopbaan. En, niet geheel onbelangrijk, je kunt hier ook profiteren van voordeel.

Het arbeidsvoorwaardenportaal is een initiatief van jouw werkgever samen met Centraal Beheer en Iselect. Deze partijen faciliteren de promotie, kennisoverdracht en voorlichting over arbeidsvoorwaarden. 

Is de arbeidsvoorwaarden-tool veilig?

De bescherming van gegevens heeft een hoge prioriteit. Om de veiligheid, bereikbaarheid en functionaliteiten te kunnen waarborgen vindt een constante monitoring (ook buiten normale werkuren) door specialisten plaats.

Iselect heeft hiervoor noodzakelijke kennis en middelen in huis en voorziet klanten in onderhouds- en beheerfaciliteiten. Wij hebben een organisatie ingericht om 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar deze ondersteuning te kunnen bieden.

Iselect doet op eigen initiatief of op verzoek van haar klanten security audits naar de veiligheid van haar applicatie en onderliggende databestanden.

De AV-tool wordt gehost in een van de best beveiligde datacenters van Nederland. Daarbij wordt gewerkt conform de standaarden van ISO 27001 en SAS 70. Met behulp van state of the art voorzieningen wordt zorggedragen voor een goede performance, veilige datastorage en maximale continuïteit.

Gaat de AV-tool zorgvuldig om met mijn gegevens?

Iselect is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en die van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder de AVG te noemen) hieraan stelt. De aan ons verstrekte informatie wordt niet aan andere organisaties verstrekt zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat of zonder dat er sprake is van ondubbelzinnige toestemming van jouzelf.

Mag ik mijn gegevens delen met iemand anders ?

Jouw activatiecode, gebruikersnaam en wachtwoord zijn exclusief, niet overdraagbaar aan derden en (dus) uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik.

Wie zit er achter de AV-tool?

De AV-tool is in opdracht van jouw werkgever ontwikkeld en gebouwd door Iselect te Tilburg. De site/AV-tool is gebouwd in licentievorm, wat betekent dat het uiteindelijke (intellectuele) eigendom bij Iselect blijft berusten en dat zowel de werkgever en de medewerkers van die werkgevers, die van de site/AV-tool gebruik gaan maken slechts in licentie- of sublicentievorm van de AV-tool gebruik kunnen maken.
Iselect heeft de website/AV-tool ontworpen en gebouwd en treedt daarnaast op als hostingprovider.

Hoe werkt het activatie- en aanmeldproces?

Je hebt een activatiebrief of mail van jouw werkgever ontvangen. Hiermee doorloop je stapsgewijs het activatieproces. Je legt je emailadres, gebruikersnaam en wachtwoord vast. Nadat je een e-mail ter bevestiging en verificatie hebt gekregen en de link hebt aangeklikt ben je succesvol aangemeld. Je kunt vervolgens met jouw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op het portaal en gebruik maken van alle aangeboden functionaliteiten.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten?

Op de inlogpagina kun je klikken op ‘gegevens kwijt?’. Op de volgende pagina vul je jouw gebruikersnaam in en klik je op ‘Stuur e-mail met een herstellink’. Daarna kun je, via het opgegeven e-mailadres, je wachtwoord opnieuw instellen.

Ik ben mijn gebruikersnaam en wachtwoord vergeten?

Op de inlogpagina kun je klikken op ‘gegevens kwijt?' vergeten’. Op de volgende pagina klik je op ‘gebruikersnaam vergeten’. Op het volgende scherm vul  je je e-mailadres in en klik je op ‘Stuur gebruikersnaam’. Je ontvangt nu jouw gebruikersnaam opnieuw en je kunt weer inloggen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten?

Vraag jouw werkgever om een nieuwe activatiecode. Je doorloopt het aanmeldproces dan nogmaals en kunt daarna weer inloggen. Alle reeds ingevoerde gegevens blijven bestaan en hoeven niet nogmaals te worden ingevoerd.

Waarom moet ik inloggen?

Als je inlogt krijg je toegang tot jouw Individueel Keuzebudget. Keuzes maken is iets voor jouzelf en, mede ook vanuit privacyoverwegingen en -bepalingen, uiteraard alleen voor jou toegankelijk. Vandaar de inlogprocedure.

Als ik van werkgever verander, moet ik dan mijn gegevens opnieuw invoeren?

Jouw bestaande gegevens kun je, bij jouw aanmelding bij een nieuwe werkgever (althans voor zolang deze nieuwe werkgever ook werkzaam is binnen dezelfde sector en gebruik maakt van het portaal) automatisch laten overzetten door het aanvinken van het vakje ‘overzetten gegevens account’. Jouw bestaande gegevens worden dan overgenomen bij jouw nieuwe werkgever

Hoe zit het met de AVG?

Privacy is een groot goed, het gaat tenslotte over persoonlijke vrijheid. Daarom is dit fundamentele recht in Nederland ook vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Een onderdeel van privacy, de verwerking van persoonsgegevens is nader geregeld in de AVG.

In deze verordening staat niet alleen welke rechten een persoon heeft van wie gegevens worden gebruikt, maar ook hoe organisaties die persoonsgegevens moeten gebruiken daarmee om moeten gaan. Los van deze wetgeving zijn wij ons er van bewust dat als jij persoonlijke gegevens, via jouw werkgever of rechtstreeks, aan ons ter beschikking stelt, je dat doet omdat je ons vertrouwt. Wij doen er dan ook alles aan om jouw vertrouwen niet te beschamen. Wij vinden dat je erop moet kunnen vertrouwen dat wij (jouw) persoonlijke informatie in overeenstemming met de hoogste ethische en juridische normen behandelen.

Met betrekking tot privacy is het portaal volledig is overeenstemming met alle regels die de AVG stelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijkheid die Iselect (als licentiegever en bewerker in de zin van de AVG) jegens haar klanten(de werkgever als licentienemer en de werknemer als eindgebruiker) in dient te nemen is zowel in technische, organisatorische als juridische zin geborgd.

Waarom moet ik akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden?

In deze bepalingen is onder meer opgenomen wat onze en jouw verplichtingen zijn met betrekking tot het gebruik van het portaal. Door akkoord te gaan met deze bepalingen geef je niet alleen toestemming voor het verstrekken van personeelsgegevens door jouw werkgever maar laat je ook weten dat je beseft dat er bij gebruik van het portaal bepaalde persoonlijke informatie wordt geregistreerd en ter beschikking komt van niet alleen Iselect maar ook van haar sub-verwerkers.

Kan iemand anders bij mijn gegevens?

Nee, niemand kan bij jouw gegevens komen. Je bent de enige die met jouw gebruikersnaam-wachtwoord combinatie bij jouw gegevens kunt komen. Ook jouw werkgever kan dit niet.

Welke rechten heb ik?

Je kunt Iselect en haar sub-verwerkers, via jouw werkgever, bepaalde verzoeken doen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Zo heb je het recht om na te vragen welke persoonsgegevens binnen de AV tool van jou verwerkt worden. Op zo’n verzoek reageren wij binnen één maand; dit is de wettelijke reactietermijn. Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, kunnen deze op verzoek worden gecorrigeerd of volledig worden verwijderd. Tijdens deze periode is het mogelijk om op jouw verzoek de verwerking van jouw gegevens tijdelijk te beperken. Zo wordt voorkomen dat we fouten maken als gevolg van het feit dat we tijdens deze periode blijven doorwerken met onjuiste persoonsgegevens. Jouw werkgever is, als verwerkingsverantwoordelijke, hierbij het eerste aanspreekpunt.

Je hebt ook altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw werkgever is ook dan het eerste aanspreekpunt.

Kom je er samen met ons en/of jouw werkgever niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Om de continuïteit en beschikbaarheid van het Arbeidsvoorwaardenportaal te waarborgen moet deze (door Iselect) worden onderhouden en beheerd. Niet alleen de bereikbaarheid en de functionaliteit zijn belangrijke aspecten van een internetapplicatie, maar ook de beveiliging. We werken immers met gevoelige, persoonlijke gegevens.

De bescherming van gegevens heeft een hoge prioriteit. Om de veiligheid, bereikbaarheid en functionaliteit(en) te kunnen waarborgen zal een constante monitoring (ook buiten normale werkuren) door specialisten plaatsvinden.

Iselect heeft hiervoor noodzakelijke kennis en middelen in huis en voorziet klanten in onderhouds- en beheerfaciliteiten. Wij hebben een organisatie ingericht om 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar deze ondersteuning te kunnen bieden.

Iselect doet op eigen initiatief of op verzoek van haar klanten security audits naar de veiligheid van haar applicatie en onderliggende databestanden.

Wie verzorgt de hosting?

Het portaal wordt gehost door Iselect in een van de best beveiligde datacenters van Nederland. Daarbij wordt gewerkt conform de standaarden van ISO 27001 en SAS 70. Met behulp van state of the art voorzieningen wordt zorggedragen voor een goede performance, veilige datastorage en maximale continuïteit.

Wat als het portaal crasht? Ben ik dan mijn geld kwijt?

Nee, het portaal is alleen een middel waar je keuzes in kunt maken met betrekking tot de besteding van jouw budget. De salarisadministratie van jouw werkgever beheert het budget op jouw naam.